Algemene Ledenvergadering IARF Nederland

Algemene Ledenvergadering online op vrijdag 15 juni 2024, 10.30 uur

Aanmelden bij de secretaris via finiarf@xs4all.nl of per telefoon/whatsapp 06-49 898 816

Na aanmelding ontvangen leden de link om deze vergadering bij te wonen, alsmede de gemarkeerde (*) stukken.

AGENDA

Aanmelden bij de secretaris via finiarf@xs4all.nl of per telefoon/whatsapp 06-49 898 816

Na aanmelding ontvangen leden de link om deze vergadering bij te wonen, alsmede de gemarkeerde (*) stukken.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 1. Vaststellen agenda
 1. a. Notulen van de ALV van 10 juni 2023

b. Volgens Artikel 12.2 van de nieuwe statuten moeten er door de ALV 2 personen aangewezen worden:
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vereniging tijdelijk bij één of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen perso(o)n(en). Van belet is in ieder geval sprake in geval van schorsing, langdurige ziekte of langdurig verblijf in het buitenland.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vereniging tijdelijk bij één of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen perso(o)n(en). Van belet is in ieder geval sprake in geval van schorsing, langdurige ziekte of langdurig verblijf in het buitenland.

 • Secretarieel jaarverslag*
 • Financieel jaarverslag*
 • a. Verslag kascommissie en décharge van het bestuur
 • b. Benoeming kascommissie 2025
 • Aangepaste Begroting 2024 en Begroting 2025*
 • IARF Internationaal 
 • a. Terugblik Wereldcongres Roemenië
 • b. Beleidsstuk IARF Strategy*
 • c. Fondsenwerving voor projecten
 • IARF Europe & Middle East
 • EME conferentie 2025 Offenbach/Frankfurt
 • IARF Nederland
 • a. Gesprek met lid-groeperingen
 • Rondvraag
 • Sluiting