Notulen ALV IARF Nederland 20 juni 2015

NOTULEN van de ALV IARF Nederland op 20 juni 2015

Aanwezig: Egbert Berkhoff, IJda Blüm, Hans Borleffs, Jannes Bosker, Wytske Dijkstra, Marie Louise Dutilh, Tina Geels, Kees de Haas, Janny de Haas, Annetien Heering, Lucie Meijer, Onno Oeseburg, Teade Scholte, Annelies Trenning, Astrid Wullink, Als gast: Arben Sulejmani uit Macedonia, (met Berna en Arber), Fatime Sulejmani uit Dutsland (met Anida), Janny de Haas, Usquert, en Ton Copier, Amsterdam.
Niet aanwezig met bericht: Bert Companjen, At Ipenburg, Arriën Kruyt.

 1. Voorzitter opent de vergadering meteen speciaal welkom aan de gasten. In zijn inleidende woorden noemt hij in het bijzonder dat we als IARF willen werken aan een nieuwe aarde.
 2. Vaststellen agenda: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
 3. Notulen van de Ledenvergadering van 24 mei 2014 De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Dank wordt uitgesproken aan de maaksters.
 4. Ingekomen stukken: – Van VVH Kampen NOP toezegging van een bedrag voor een door IARF.NL te kiezen doel – van EPPSP, Sophie in ’t Veld, Brussel: uitnodiging voor lunchbijeenkomst, 24 juni, 12.30-14.30 over het Groninger protocol ethische dilemma’s in neonatologie. – van Human Rights Defenders: lunchbijeenkomst in Den Haag op 25 juni 11.30-14.00 uur – diverse prachtige rapportages uit Jeruzalem – rappporten van de Brussel werkgroepen voor freedom of religion or Belief en van de US werkgroep on Freedom of Religion or Belief – Uitnodiging van NLS voor 27/28 juni in Den Haag Vier de aarde(exemplaren aanwezig) – Nieuwsbrieven van Kerk en Wereld/VVP/NPB/Rem Br. /The Hague Institute for Global Justice – van de heer Peter Le Poole een voorstel voor een steungroep ten behoeve van de Harabati teke in Tetovo, Macedoniëus -bericht dat het boek van Berry van Oers: ˜In dialogue with people of other religions and philosophies’ op 9 juni is uitgereikt aan de ambassadeur v.h. Vaticaan in NL. aartsbisschop Aldo Cavalli. (10 euro) -Van het BOG uitnodiging voor een film in de Cargadoor in Utrecht: Benim Cocugum, over LGBTI -Musicians without borders: world wide music day op 21 juni – van de heer At Ipenburg een schrijven met betrekking tot zijn werk als lid van de Kas-commissie; hierin doet hij enige aanbevelingen, waar het bestuur aandacht aan zal besteden. Ook meldt hij zijn werk voor Nieuwsbrief en Website als vrijwilliger te willen voortzetten – van de Faculteit voor vergelijkende godsdienstwetenschappen Antwerpen een uitnodiging voor de open dag op25 juni, 16.30 uur in Wilrijk(België) Aan degenen die dat wensen stuurt de secretaris de stukken toe.
 5.  Secretarieel jaarverslag 2014 Het jaarverslag van de secretaris wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
 6. Financieel jaarverslag 2014 Op uiterst heldere wijze wordt door Lucie Meijer het financieel jaarverslag toegelicht. We kunnen een teruggang constateren in de algemene middelen. Om minder in te teren kunnen we niet op de vergaderkosten bezuinigen. Het bestuur vergadert tegen een nul-tarief op het Landelijk Bureau Remonstranten. Daar zijn we heel blij mee en het bestuur dankt hiervoor de Remonstranten uitdrukkelijk (en dit moet genotuleerd worden!). De contributie zou wellicht verhoogd kunnen worden? Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd, met veel dank en complimenten aan Lucie Meijer.
 7. Verslag van de Kascommissie en décharge van het Bestuur Er is een schrijven ontvangen van At Ipenburg met aanbevelingen (genoemd onder punt 4). De leden van de kascommissie hebben ieder afzonderlijk de boeken bestudeerd. Wytske Dijkstra leest het verslag van de kascommissie voor . De vergadering stemt in met de verklaring en aan het bestuur wordt décharge verleend.
 8. Verkiezing Kascommissie At Ipenburg heeft laten weten dat hij zich nog een jaar beschikbaar stelt voor de Kascommissie. En de heer Teade Scholte stemt er desgevraagd mee in zitting te nemen in de deze commissie. Hierna benoemt de vergadering At Ipenburg en Teade Scholte als leden van de nieuwe Kascommissie.
 9. Voorlopig resultaat 2015 en Begroting 2016 ‘Het voorlopig resultaat 2015 is bedoeld als kennisgeving. Wat betreft de Begroting: We willen de uitgaven beperken om niet te veel in te teren. Voorstel: contributie naar € 35,-.
  De contributie is al jaren niet gewijzigd. Tot nu toe werden de leden bij de bijeenkomsten vrijgehouden, we zouden een bijdrage kunnen vragen. Over de contributieverhoging worden geen tegenstemmen gehoord. Over andere bijdragen wordt gediscussieerd: ledenvergadering en viering moeten vrij zijn. Het gaat om de lunch en eventueel voor een (middag-)programma. Egbert Berkhoff vraagt naar de reden van de halvering van het bedrag van de Nieuwsbrief, van € 1000 naar € 500,-. Lucie: ze werden ook als promotiemateriaal gebruikt en hiervan bleven er teveel over. Daarom hebben we het aantal gehalveerd. Met algemene stemmen wordt de begroting aangenomen, inclusief de contributieverhoging.
  Het Beleidsplan 2015-2019
  Toelichting: – dit wordt aan ANBI-instellingen gevraagd door de Belastingdienst – bij enkele fondsen/ giften: De gift van de heer Le Poole is geoormerkt. Die van Kampen/NO-Polder niet. Hierbij merkt Jannes Bosker op dat vanuit Kampen de vraag is om te kijken naar bestemming in Nederland. Wytske: werk van IARF zelf of ook andere initiatieven? De heer Bosker stelt voor dit bij een volgende gelegenheid aan te geven. Het bestuur vindt dit een goed idee.
  De € 1000,- voor jongeren: dit is conform de wens van de donor en betreft met name de toekomstige conferenties 2016 – EME en 2018 – het IARF Wereldcongres.
 10. Bestuursverkiezing: – de heer Onno Oeseburg is aftredend en volgens de statuten herkiesbaar. Hij heeft te kennen gegeven zich voor een tweede termijn beschikbaar te stellen. – er is in 2014 een vacature ontstaan door het tussentijds vertrek van de heer Joop Wiggers de Vries. – mevrouw ds Marie Louise Dutilh en de heer Bert Companjen hebben zich kandidaat gesteld voor een bestuursplaats. Zij hebben zich voorgesteld via Nieuwsbrief nr 49. – de heer Jannes Bosker heeft gemeld graag een tijdje in het bestuur mee te draaien om daarna te bezien of een bestuursplaats van IARF Nederland hem past. – de taken en functies worden in het bestuur onderling verdeeld. – bij de secretaris zijn er geen tegenkandidaten gemeld. Voorstel van het bestuur: – De heer Onno Oeseburg voor een tweede termijn te benoemen als lid van het bestuur. – Mevrouw Ds Marie Louise Dutilh en de heer Bert Companjen te benoemen in het bestuur. Dit bestuursvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
 11. NLS: Naar een Landelijk Stemgeluid Tina Geels krijgt het woord en geeft uitleg: NLS is samenwerkingsverband van organisaties en personen die interreligieuze dialoog voorstaan. Dit samenwerkingsverband heeft geen juridische status. Het penvoerderschap wisselt. Onder deze naam dus, organiseren onze partners in NLS , United Religions Intiative (URI) en Religies voor Vrede (RfP , ofwel RvV) een bijeenkomst met als motto Wat Inspireert ons bij onze zorg voor d. e aarde? een interreligieuze ontmoeting. Dit in het het kader van een tweedaagse met als motto Vier de Aarde. – de NLS bijeenkomst op donderdag 8 oktober 2015 is voor IARF Nederland de najaarsbijeenkomst . Deze heeft als thema: Wat voor samenleving willen wij eigenlijk? Voorlopige locatie: Zimihc (Stefanuskerk), Braziliëdreef 2, 3563 CK Utrecht – Overvecht
 12. Website en Nieuwsbrief , Voor de website en Nieuwsbrief is feedback gewenst. Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. Dank wordt uitgesproken aan At Ipenburg, die dit als vrijwilliger doet.
 13. IARF Internationaal Wytske Dijkstra heeft het woord a. IARF International Council Wytske Dijkstra: op dit moment is er in de council een prettige sfeer. Dit heeft ook tot gevolg dat de groepen ruimhartiger zijn met de donaties. Wytske is op zoek naar een nieuwe bureausecretaris, er zijn een paar kandidaten, Wytske zoekt nog hulp bij de selectiegesprekken, Tina, Onno en Marie Louise bieden zich aan voor het geven van tips. De aandachts- / speerpunten verschillen per regio: Oost Azië: vredesinitiatieven; India: educatie; de V.S.: ontmoetingsbijeenkomsten; Europa: mensenrechten. b. IARF World Congress 2014 Wytske: was rommelig en gezellig. Alles was georganiseerd in forums, waardoor ook de deskundigen maar kort aan het woord waren. Maar dit gaf wel dynamiek aan het geheel. De deelname uit Europa en ook Nederland voldeed aan de verwachtingen. Bijzonder was dat de voor ons nieuwe groep AISA op het congres vertegenwoordigd was.
  Voor het volgende IARF Wereldcongres is nog geen locatie vastgesteld. Voorkeur gaat uit naar USA. Dit schijnt niet zo gemakkelijk te realiseren. Alternatief zou Albanië kunnen zijn. Maar twee keer achter elkaar in hetzelfde werelddeel is niet gebruikelijk. c. IARF EME (en liberal protestant network) Het EME-bestuur is wordt aangevuld en vernieuwd. Op dit moment is Wytske nog voorzitter, binnenkort volgt mogelijk Derek McAuley op. Verder heeft Goren Ahuvia uit Israël in dit bestuur zitting genomen. Volgens traditie zou er in 2016 een IARF-EME-conferentie plaatsvinden. Macedonia (Skopje ?) zou mogelijk een locatie kunnen bieden.
 14. Rondvraag Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
 15. Sluiting Alvorens de vergadering te sluiten, neemt de voorzitter, Kees de Haas – terecht – ruim de tijd om Lucie Meijer te bedanken.
  Zij was 10 jaar penningmeester en deed het werk ook in het elfde jaar op onberispelijke wijze. Daarnaast is zij rondlopend archief van de IARF, weet àlles van geschiedenis en achtergronden, hielp meerdere congressen te organiseren, haalde gelden voor jongeren binnen, legde contact met nieuwe groepen, bijv. AISA, was goed in het onderbrengen van buitenlands gasten….
  Aan haar overhandigt Kees een Oorkonde en Annelies een bos bloemen plus enveloppe met inhoud. Ook Lucies echtgenoot, Ton Copier, wordt hartelijk bedankt voor wat hij deed voor Lucie en voor de IARF.
  Hierna overhandigt Kees de voorzittershamer aan Tina Geels: er is onderling afgesproken dat zij de voorzitter ‘’naar buiten ‘’ zal zijn. Kees blijft de vergaderingen leiden. Tina vertelt iets over zichzelf: ze heeft, door alles wat ze deed en doet, een breed zicht op de vrijzinnigheid in Nederland en in de wereld. Ze hoopt vooral de interreligieuze dialoog op de werkvloer gestalte te geven. Op haar verzoek vertelt Lucie iets over het Social Service Network dat zij, vanuit haar functie in Frankfurt, heeft helpen opzetten. In die 13 jaar had ze 100 projecten opgezet en bezocht.
  Vice-voorzitter Kees de Haas sluit de vergadering om 12.50 uur.
  28-06-2015 Annetien Heering en Annelies Trenning

vigilance over the human right to freedom of belief