ALV IARF Nederland 17 juni 2016 in Utrecht

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van IARF Nederlandse Ledengroep
17 juni 2016 om 11.00  uur, Landelijk Bureau van de Remonstrantse Broederschap, Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht.

Ochtendprogramma
10.30 uur Zaal open, ontvangst, koffie thee
11.00 uur Algemene ledenvergadering

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Notulen van de Ledenvergadering van 23 april 2016
4. Ingekomen stukken5.
5. Financieel jaarverslag 2015
6. Verslag van de Kascommissie en décharge van het Bestuur
7. Verkiezing Kascommissie
8. Voorlopig resultaat 2016 en Begroting 2017
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

 

vigilance over the human right to freedom of belief